سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : تامين 125دستگاه انواع خودروی عملیاتی دو کابین مدل 1392 و به بالا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 8,7/3/98 اقتصاد ملی . 1398.1116
توضيحات :             

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده (نوبت اول/ دوم)

                          

موضوع مناقصه :  تامين 125دستگاه انواع خودروی عملیاتی دو کابین مدل 1392 و به بالا

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه/

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

     5337  -06/33-خ/98

589/201/3

  000ر000ر350ر202 ریال

شرکت ملی حفاری ایران

     5338  -06/33-خ/98

589/201/3

000ر000ر350ر202 ریال

شرکت ملی حفاری ایران

     5339  -06/33-خ/98

589/201/3

000ر000ر350ر202 ریال

  • ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

1-   حداقل امتیاز کیفی لازم (60) می باشد.

2-   حد نصاب مناقصه  گران منظور جزء 1 بند الف ماده 24  قانون برگزاری مناقصات , قرائت و ثبت حداقل دو قیمت قابل قبول متعلق به دو مناقصه گر در صورتجلسه گشایش پاکات (قیمت) می باشد .

3-   مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .

4-   پاکات پیشنهادبرنده مناقصه ، در مناقصات مشابه دیگر بازگشایی نخواهد شد.

5-   مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا" همان موضوع ) با شرکت ملی حفاری داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .  

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

یک روز پس از آگهی چاپ دوم

آخرین مهلت دریافت

 ده روز پس از شروع دریافت اسناد

محل دریافت

نشانی : اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت A - اداره قراردادها - اتاق 108 -06134146525

نحوه دریافت

1-       ارائه فیش واریزی به مبلغ نهصد و نود هزار 000 /990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا 520100004001114004020491IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد) شرکت ملی حفاری ایران .

2-     درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی (برای مناقصات نیمه فشرده) 

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

پنج  میلیارد و پانصد و چهل و هفت   میلیون ( 000ر000ر547ر5) ریال 

انواع تضامین قابل قبول

ü   ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü   اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شبا350100004001114006376636IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90  روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

  •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0