سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : تامین خدمات نمودارگیری به روش call out

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 8,7/3/98 دی 19- 1398.1155
توضيحات :             

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به روش نیمه فشرده (نوبت اول/ دوم)

 

                                    موضوع مناقصه : تامین خدمات نمودارگیری  به روش call out

  •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد

شرکت ملی حفاری ایران

5240-06-33/خ و/97

651/201/3

196ر336ر433ر 397 ریال

  • ارزیابی کیفی مناقصه گران:

روش ارزیابی

1- .بر اساس کسب حداقل امتیاز (65 ) مربوط به معیارهای موجود در استعلامهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ، انجام می گردد.

2-حد نصاب مناقصه  گران منظور جزء 1 بند الف ماده 24  قانون برگزاری مناقصات , قرائت و ثبت حداقل دو قیمت قابل قبول متعلق به دو مناقصه گر در صورتجلسه گشایش پاکات (قیمت) می باشد .

3-مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .

4-مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا" همان موضوع ) با شرکت ملی حفاری داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .  

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم

آخرین مهلت دریافت

10 روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد

محل دریافت

نشانی: اهواز بلوار پاسداران-بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها- اتاق 108- 06134146525

نحوه دریافت

1-ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا  520100004001114004020491IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

2-درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 061 34148580 061

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار نه میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون (000ر000ر449ر9) ريال می باشد.

انواع تضامین قابل قبول

1-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

2- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا 350100004001114006376636IR   نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

 

  •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

8,7/3/98

دی 19- 1398.1155


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0