سه‌شنبه, 4 تير 1398
 • En
عنوان : PARTS FOR ROSS HILL SILICON CONTROL RECTI FIER (SC

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 8,7/3/98 راوی ملت و تهران تایمز – 1398.1154
توضيحات :             

آگهی مناقصه (نوبت اول/ دوم )               

یک مرحله ای

موضوع مناقصه :  £ خرید قطعات مربوط به PARTS FOR ROSS HILL SILICON CONTROL RECTI FIER (SCR

تقاضای شماره 9746022-22-01

 •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

شرکت ملی حفاری ایران

INDENT NO: 01-22-9746022

TenderNo.: FP/11-98/025

3,201,811

11,200,000,000 RLS

 • روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

R به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی (  اساسنامه / آگهی تاسیس تا  آخرین تغییرات )  معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کالا ) در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

1-      مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2-      مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا باموضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با  شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود.

 • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد توسط شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا یک روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت

نشانی: بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اتاق 113- اداره تدارکات خارجی کالا - شماره تماس 34148253 34148601 -061

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ 510.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران ( شماره شبا 520100004001114004020491 IR )

2-      درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به شرکت

آخرین مهلت

£ 35 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد

محل تحویل

اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580- 061

 • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

560,000,000 RLS / 11,786 EURO

انواع تضامین قابل قبول

ü  ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü      ارائه فیش واریزی به مبلغ 510.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

ü  جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران ( شماره شبا 520100004001114004020491 IR )

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 واحد متقاضی  کانال‌های  اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران      

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

Call for public tender (First/Second publish)

One Stages tender

   Tender descriptions: PARTS FOR ROSS HILL SILICON CONTROL RECTI FIER (SCR) 

Estimated value

(Rial/Euro)

Tender No.

/Indent No.

Registration No. through national electronic tendering system

The Tender holder

11,200,000,000 RLS

INDENT NO: 01-22-9746022

TenderNo.: FP/11-98/025

3,201,811

National Iranian Drilling Company

 • Qualitative evaluation of tenderers

Qualification process will be done in plain mode in offers opening session according to presentation of valid practice certificate / legal documents (certificate of corporation/ supply announcement up to latest changes) which should be related to tender subject.

Method

1-    Applicants which have more than 4 in process contacts with NIDC are not allowed to participate in this tender .

2-    Applicants which have  more than 2 in process contacts with NIDC in similar subject ( exclusively same subject) are not allowed to participate in another tender

 • Purchasing & Submitting

The distribution of the documents will be started one day after the publishing of second advertisement and ended on the following tenth day thereof

Tender Document Distribution by Company

Hall No.:113, 1thfloor, Foreign  Procurement Dept., National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN .TEL 061-34148601

Distribution Place

 • Submitting one original Bank Fund Receipt in the amount of 510,000 Iranian Rials under account number 4001114004020491( Shaba No. IR 520100004001114004020491) in name of “NIDC Incomes Centralized Fund” issued by I.R. of Iran Central Bank.
 • Submitting format Request for the purpose of receiving Tender Documents.

Submitting Method

 • 35 Days after the last time of Purchasing.

Closing date

Documents Receiving Method

Hall No. 107, 1stfloor, Tender Committee, Operation building, National Iranian Drilling Company, Airport square, Ahwaz, IRAN.

Tel: +98-61-34148580  +98-61-34148569

Address

 • Tender Guarantee     

560,000,000 RLS / 11,786 EURO

Value of guarantee

ü  Bank guarantees or guarantees issued by non-bank institutions that obtain activity license from the central bank of the Islamic Republic of Iran.

ü  Submitting one original Bank Fund Receipt under account number 4001114006376636 ( Shaba No. IR 350100004001114006376636) in name of “NIDC saving account” by the central bank of Islamic Republic of Iran.

Type of guarantee

Tender Guarantee and quotation  should be valid for 90 days and extendable maximum for one time in initial validity duration.

Duration of credit & quotation

 ( Foreign  Procurement Dept.)

More of this & other tenders are accessible by click on:

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr

8,7/3/98

راوی ملت و تهران تایمز 1398.1154


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0