سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : امين خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر در مناطق عملیاتی استان خوزستان و سایر استانهای ه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 7,8/3/98 مستقل – 1398.1242
توضيحات :             

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده (نوبت اول/ دوم)

                          

موضوع مناقصه :  تامين خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر در مناطق عملیاتی استان خوزستان و سایر استانهای همجوار 

  •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه/

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

     5336  -06/33-خ/98

206/202/3

000ر000ر028ر105 ریال

  • ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

1-   بر اساس حداقل امتیاز (50) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.

2-   حد نصاب مناقصه  گران منظور جزء 1 بند الف ماده 24  قانون برگزاری مناقصات , قرائت و ثبت حداقل دو قیمت قابل قبول متعلق به دو مناقصه گر در صورتجلسه گشایش پاکات (قیمت) می باشد .

3-    مناقصه گرانی که بیش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .

4-   مناقصه گرانی که بیش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا" همان موضوع ) با شرکت ملی حفاری داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهند بود .  

5-   اراِ ئه گواهینامه معتبر تآیید صلاحیت شرکت های حمل ونقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وارائه مجوز حمل و توزیع سوخت از شرکت های پخش فرآورده های نفتی ایران  برای مناقصه گران الزامی می باشد.

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

یک روز پس ازچاپ نوبت دوم آگهی

آخرین مهلت دریافت

ده روز پس از شروع دریافت اسناد

محل دریافت

نشانی : اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت A - اداره قراردادها - اتاق 108

نحوه دریافت

1-       ارائه فیش واریزی به مبلغ نهصد و نود هزار 000 /990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا 520100004001114004020491IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد) شرکت ملی حفاری ایران .

2-     درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی (برای مناقصات نیمه فشرده) 

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

سه میلیارد ششصد و یک میلیون و یکصد هزار ( 000ر000ر601ر3) ریال 

انواع تضامین قابل قبول

ü   ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü   اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شبا350100004001114006376636IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90  روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

  •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

7,8/3/98

مستقل 1398.1242


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0