سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : دمات بندری، امور پشتیبانی، تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه های حفاری در بنادر و جزایر خلیج ف

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 7,8/3/98 عصر توسعه – 1398.1179
توضيحات :             

تجدید آگهی مناقصه

یک  مرحله ای (به روش نیمه فشرده)

موضوع مناقصه : خدمات بندری، امور پشتیبانی، تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز پروژه های حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس

  •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد

شرکت ملی حفاری ایران

5245-06-33/ش ک/97

870/182/3

000ر000ر000ر44 ریال

  • ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

1-این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس کار برگ های استعلام ارزیابی کیفی موجود در اسناد مناقصه صورت می پذیرد. (حداقل امتیاز کیفی لازم 55 می باشد)

2-در اساسنامه شرکت مناقصه گر، الزاماً می بایست امکان ارائه خدمات متناسب با موضوع مناقصه پیش بینی و درج شده باشد. بنابر این مدارک و مستندات شرکتی که در اساسنامه آن  شرط مذکور پیش بینی نشده بود مورد بررسی و ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

3- مناقصه گر میبایست دارای مجوز فعالیت در جزیره کیش باشد.

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم

آخرین مهلت دریافت

10 روز از تاریخ شروع توزیع اسناد ارزیابی کیفی (10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم)

محل دریافت

نشانی: اهواز بلوار پاسداران-بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها- خدمات هماهنگی قراردادها- 06134146525

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

2-      درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت ارائه DVD  ارزیابی کیفی

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 000ر000ر200ر2 (دو ميليارد و دویست ميليون) ريال می باشد.

انواع تضامین قابل قبول

ü  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

 

  •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

7,8/3/98

عصر توسعه 1398.1179


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0