سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : تامین مواد شيميايی موردنیاز جهت 20 حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی ( گروه 9)

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : 7,8/3/98 صبح اقتصاد- 1398.925
توضيحات :             

                                                                   تجدید آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

یک مرحلهای (به صورت نیمه فشرده )

موضوع مناقصه:  تامین مواد شيميايی موردنیاز جهت 20 حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی ( گروه 9)

  مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

  5254 -06/33- م س/97

216/202/3

000ر000ر700ر91 ریال

  • روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

روش ارزیابی

1-       بر اساس کسب حداقل امتیاز (حداقل امتیاز کیفی60 ) مربوط به معیارهای موجود در استعلامهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود، انجام میگردد.

2-        مناقصه گراني كه بيش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شركت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در اين مناقصه يا مناقصه ديگري نخواهند بود و مستندات كيفي و پاكت هاي ارائه شده شركت هايي كه واجد اين شرط اساسي و لازم الاجرا نباشند، بررسي و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت و اين شركت ها هيچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند داشت. ضمنا" حضور در مناقصات و خريد اسناد به منزله مطالعه كامل و دقيق اسناد و اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي (خاص) مناقصه خواهد بود.

3-       مناقصه گراني كه بيش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا" همان موضوع) با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه ديگري نخواهند بود مگر در صورت اتمام انجام خدمات موضوع یکی از قراردادهای مشابه مجاز به حضور در فرآیند برگزاری مناقصه خواهند بود. در صورت عدم رعایت این موضوع مستندات كيفي و پاكت هاي ارائه شده شركت هايي كه واجد اين شرایط اساسي و لازم الاجرا نباشند، بررسي و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت و اين شركت ها هيچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند داشت . ضمنا" حضور در مناقصات و خريد اسناد به منزله مطالعه كامل و دقيق اسناد و اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي (خاص) مناقصه خواهد بود.

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

توزیع اسناد توسط شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت

نشانی: اهواز بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها- خدمات هماهنگی قراردادها- 34146525-061

نحوه دریافت

1-       ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر990 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

(شماره شبا: 520100004001114004020491    (IR

2-       درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به شرکت

آخرین مهلت

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی (برای مناقصات نیمه فشرده)

(کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات لازم شامل نسخه کامل سوابق کاری مطابق فرمهای ارزیابی، می بایست در لوح فشرده تحویل گردد)

محل تحویل

اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580-061

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

سه میلیارد و سیصد و سی وچهار میلیون ( 000ر000ر334ر3) ریال

انواع تضامین قابل قبول

ü   ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü       اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران (شماره شبا: 350100004001114006376636    (IR

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

  • کانال‌های  اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

                                                                                                                                                                               

اداره قراردادها

7,8/3/98

صبح اقتصاد- 1398.925


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0