پنج‌شنبه, 31 خرداد 1397
  • En
مناقصات
خرید قطعات مربوط به CRA TUBING 7"
4,5/4/97

کائنات

ایرانیوز

1397.1312
   نمایش تعداد بازدیدها 39 
   نمایش تعداد بازدیدها 41 
خرید: High pressure Hose for mud Drilling 5000 psi 2 1/2" ID, 30 Feet اداره تداركات خارجي كالا
2,3/4/97
روزان
تهران تایمز
1397.1336
   نمایش تعداد بازدیدها 33 
   نمایش تعداد بازدیدها 31 
   نمایش تعداد بازدیدها 40 
   نمایش تعداد بازدیدها 79 
PF: KELLY GURD HYDRALLIFT TOPDRIVE خرید نگهداری تعمیرات
2,3/4/97

فرهنگ جنوب

1397.1286
   نمایش تعداد بازدیدها 37 
موضوع مناقصه : £ خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320 اداره تداركات خارجي كالا
2,3/4/97
تعادل
ایرانیوز
1397.1285
   نمایش تعداد بازدیدها 38 
خرید قطعات مربوط به تایرها اداره تداركات خارجي كالا
2,3/4/97
اقتصاد پویا
تهران تایمز
1397.1284
   نمایش تعداد بازدیدها 49 
موضوع مناقصه : £ خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500 اداره تداركات خارجي كالا
2,3/4/97
اقتصاد خوزستان
تهران تایمز
1397.1293
   نمایش تعداد بازدیدها 56 
صفحه1از41234.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0