يکشنبه, 2 ارديبهشت 1397
 • En

  خدمات سرچاهي ( Well Head )
  خدمات و شرح كار اين بخش به چهار دسته تقسيم مي شود :
  الف - ارائه خدمات به دكل هاي حفاري :
  در طول حفاري يك چاه جديد گروه عملياتي سرچاهي در سه الي چهار مرحله به درخواست كارفرما در محل حاضر شده و ارائه خدمات مي نمايد كه شامل
  1. عمليات جداره گذاري و نصب ماسوره مبنا " 20 ( براي بعضي از كارخانه هاي سازنده )
  2. عمليات جداره گذاري 8/3 13 و نصب ماسوره سر لوله جداري
  3. عمليات جداره گذاري 8/5 9 و نصب ماسوره سرلوله مغزي
  4. عمليات تكميل چاه

  در كليه خدمات سرچاهي كارشناس مربوطه وسايل و تجهيزات موجود را ابتدا بررسي و انطباق آنها را با استانداردهاي مورد تائيد شركت ملي نفت ايران , مورد بررسي قرار داده و موارد عدم انطباق را به نماينده كارفرما گزارش مي نمايد .

  در عمليات هاي جداره گذاري نصب نگهدارنده لوله هاي جداري و آزمايش فشارآن بريدن لوله جداري به ارتفاع مناسب سپس نصب ماسوره بعدي و Pack كردن آكند ها( P Seal ) و آزمايش فشار آنها مهمترين و ظيفه گروه خدمات سرچاهي مي باشد.


  2.jpg 1.jpg
  4.jpg 3.jpg
  5.JPG CrossSectionGateValve1.jpg

  ب- ارائه خدمات به دكل هاي تعميراتي
  در طول تعمير يك چاه توسط دكل تعميراتي گروه خدمات سرچاهي در دو الي سه مرحله به درخواست كارفرما به ارائه خدمات به شرح ذيل مي پردازد .

  1. هنگام شروع به كار دكل تعميراتي گروه در محل حاضر شده و اقدامات و بررسي هاي لازم را با رعايت كليه نكات ايمني و فني انجام مي دهد .
  2. در صورتي كه تعويض ماسوره در برنامه تعمير چاه موجود باشد عمليات تعويض ماسوره سرلوله مغزي يا جداري يا هر دو انجام مي گيرد .
  3. عمليات تكميل تاج چاه
   در عمليات تكميل تاج چاه قرار دادن آويزه لوله هاي مغزي (Tubing Hanger) درون سر لوله مغزي( Tubing Head Spool) و همچنين نصب مسدود كننده درون آن و پس از برداشتن شيرهاي فور انگير نصب شير آلات تاج چاه و آزمايش فشار آانها و نهايتاً خارج كردن مسدود كننده از اهم مسؤليت هاي گروه خدمات سرچاهي مي باشد.

  ج- ارائه خدمات به چاههاي بهره برداري :
  در مواردي كه چاههاي در حال بهره برداري نياز تعمير در هر قسمتي از تجهيزات سرچاهي شامل ماسوره ها و شيرهاي جانبي و شيرهاي كنترل كننده چاه و غيره داشته باشد در محل چاه حاضر شده و با رعايت نكات ايمني وقتي اقدام به رفع اشكال مي نمايد .

  د- تعمير وسايل و تجهيزات سرچاهي
  در صورتي كه وسايل و تجهيزات سرچاهي نياز به تعمير اساسي داشته باشند اين كار در محل كارگاه آزمايش انجام مي گيرد بدين ترتيب كه قطعات معيوب تعميرويا تعويض و سپس از آزمايش فشار مي شوند.
   

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0