جمعه, 2 تير 1396
  • En

مناقصات

تامین بخشي ازخدمات سيمانكاري (برش پاكات سيمان) اداره قراردادها
27,28/3/96 آنزان 1214
   نمایش تعداد بازدیدها 211 
تأمین 6 دستگاه جراثقال 20 تن خودکششی اداره قراردادها
28,29/3/96 ایام خوزستان 1269
   نمایش تعداد بازدیدها 206 
آهن آلات اداره قراردادها
27,28/3/96 ابتکار 1234
   نمایش تعداد بازدیدها 135 
تامین 65 دستگاه وانت دو کابین اداره قراردادها
27,28/3/96 ندای رسا 1215
   نمایش تعداد بازدیدها 181 
آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (نوبت اول/ دوم) تدارکات داخلی خدمات فنی و مهندسی
27,28/3/96همکاری ملی1233
   نمایش تعداد بازدیدها 300 
TenderNo.: FP/05-96/019 اداره تداركات خارجي كالا
27,28/3/96شرق ایرانیوز 1235
   نمایش تعداد بازدیدها 295 
Tender No. :FP/12-96/018 اداره تداركات خارجي كالا
23و24/3/96 امین تهران تایمز 1199
   نمایش تعداد بازدیدها 552 
Tender No.:FP/23-96/017 اداره تداركات خارجي كالا
21,22/3/96 ثروت ایرانیوز 1081
   نمایش تعداد بازدیدها 468 
TenderNo.: FP/05-96/015 اداره تداركات خارجي كالا
21و22/3/96 آفتاب یزد تهران تایمز 1079
   نمایش تعداد بازدیدها 404 
TenderNo.:FP/05-96/016 اداره تداركات خارجي كالا
21و22/3/96 جهان اقتصاد تهران تایمز 1080
   نمایش تعداد بازدیدها 413 
صفحه1از212.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0