پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 آبان 1400
  • En

 آدرس دفتر مرکزی
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه - صندوق پستی : 901-61635
تلفن : 7-34440151 - دورنگار : 34443338                 کد اهواز : 061                کد ایران: 98+

روابط عمومی 
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه همکف، اداره روابط عمومی
  تلفن: 34145750 - 061
  نمابر: 34442195 -061
  Email: pr@nidc.ir

بازاریابی و فروش
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه دوم، اتاق 201

  تلفن: 34145860 - 061
  نمابر: 34430359 -061
  Email: kanaderi@nidc.ir

امور حقوقی و پیمان ها
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه اول، اتاق 132
  تلفن: 34145880 - 061
  نمابر: 34443792 -061
  

معاونت عملیات حفاری
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه سوم، اتاق 318
  تلفن: 34145711 - 061
  نمابر: 34433979 -061
  

معاونت فنی مهندسی
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه سوم، اتاق 306
  تلفن: 34145713 - 061
  نمابر: 34444102 -061
  

معاونت پروژه ها
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه سوم، اتاق 318
  تلفن: 34145740 - 061
  نمابر: 34437811 -061
  

تدارکات و امور کالا
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی 
طبقه دوم، اتاق 218
  تلفن: 34145840 - 061
  نمابر: 34438716 -061
  
پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، کارگاه یک
ساختمان مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت

  تلفن: 34145127 - 061
  نمابر: 34430361 -061
  
ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آدرس:
 ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مرکزی
طبقه دوم، اتاق 240
  تلفن: 1-34145780 - 061
  نمابر: 34431686 -061
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه فونت
بزرگنمایی
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ
سیاه و سفید
بازنشانی
گروه دورانV5.7.14.0