چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • En

PART FOR CATERPILLAR EQUIPMENT 9832207

12و13/5/99 روزان ( محلی) 6 کادر مجوز : 1399.2197

 

 

آگهی مناقصه (نوبت اول / دوم)

مناقصه عمومی یک مرحله ای                                                              

                                                                        

                          موضوع مناقصه :   - خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل  

PART FOR CATERPILLAR EQUIPMENT

9832207

 مشخصات مناقصه : 

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال/ارز)

شرکت ملی حفاری ایران

9832207

11.753.874

7,062,500,000

· روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

þ  به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی (اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع مناقصه ( تامین کالا ) در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .

· نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد

توسط شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت

محل دریافت

آدرس : اهواز  بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کالا گروه مناقصات تلفن تماس   061-34148795

نحوه دریافت

1- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 190.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران                                       (شماره شبا: (520100004001114004020491 IR)

2- درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

 

تحویل اسناد به

شرکت

آخرین مهلت

  28 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              

محل تحویل

اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580-061

· تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

354, 000,000     ریال تقاضای خرید شماره     9832207

انواع تضامین قابل قبول

ü ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

ü (شماره شبا: 350100004001114006376636IR)

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 138665/98 مورخ 03/04/98 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  حداکثرتامورخ 31/05/99 الزامی میباشد.

 

·   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

www.nidc.ir

12و13/5/99 روزان ( محلی) 6 کادر مجوز : 1399.2197

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پورتال شرکت ملی حفاری ایران

    V5.5.8.0