چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • En

موضوع مناقصه : خرید30" WELDED CASING PIPES

14و15/5/99 همدلی 6 کادر مجوز : 1399.2289

          

 

آگهی تجدیدمناقصه عمومی بشماره  01/ م ت ک پ/98  (نوبت سوم )                       

دو مرحله ای (  به صورت نیمه فشرده)

موضوع مناقصه :  خرید30" WELDED CASING PIPES   

·    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

9810055

519/209/3

000ر500ر462ر79

· ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

þ بر اساس کسب حداقل(50 امتیاز) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.

 

توجه

1- مناقصه گراني كه بيش از چهار (4) قرارداد در حال اجرا با شركت ملي حفاري ايران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

2-  مناقصه گراني كه بيش از دو (2) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفاٌ همان موضوع) با شركت ملي حفاري ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

· نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم شروع شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت

نشانی: محل و تلفن تماس کارشناس پرونده(ناصرعزیزی اهوازی): الف: اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه -شرکت ملی حفاری ایران ساختمان عملیات طبقه سوم اتاق 316 اداره تدارکات داخلی کالا در پروژه های حفاری

 تلفن:34146847

 

نحوه دریافت

1- ارائه فیش واریزی به مبلغ 000ر190 ریال به حساب شماره 4001114004020491 شماره شبا  520100004001114004020491  IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

2- درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد

آخرین مهلت

£ 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580-061

· تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

 

انواع تضامین قابل قبول

ü ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636-شماره شبا  350100004001114006376636  IR        نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد.)

 

· کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr

 

14و15/5/99 همدلی 6 کادر مجوز : 1399.2289

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پورتال شرکت ملی حفاری ایران

    V5.5.8.0