چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • En

موضوع مناقصه : مربوط به انجام تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاههای حفاری در خشکی در اقصی

19و20/5/99 آفتاب یزد 6 کادرمجوز: 1399.2313

 

                 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده  (نوبت اول/ دوم)

                          

موضوع مناقصه :  مربوط به انجام تامین خدمات پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاههای حفاری در خشکی در اقصی نقاط کشور به تعداد 10 ایستگاه آبرسانی

 

·    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

5562

277/192/13

000ر000ر030ر95   ریال

 

· ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

1- بر اساس کسب حداقل امتیاز (50) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.

· نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 

دریافت اسناد

تاریخ شروع دریافت

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم  

آخرین مهلت دریافت

ده روز پس از شروع دریافت اسناد مناقصه

محل دریافت

آدرس اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت  Aاداره قراردادها -  اتاق 108 شماره تماس 34146323- 061 

نحوه دریافت

1- ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار (000ر190) ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا 520100004001114004020491IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران .

2- درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه .

تحویل اسناد

آخرین مهلت

متقاضیان می بایست اطلاعات مورد نیاز مندرج در فرمهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14 روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی در قالب چهار عدد لوح فشرده مدارک ارزیابی برابر اصل شده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.

محل تحویل

نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580 - 061 

· تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

 چهار میلیارد و ششصد و یک میلیون ( 000ر000ر601ر4) ریال 

انواع تضامین قابل قبول

ü ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شبا350100004001114006376636IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

 

·   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران     

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr

 

 

19و20/5/99 آفتاب یزد 6 کادرمجوز: 1399.2313

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پورتال شرکت ملی حفاری ایران

    V5.5.8.0