پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
 • En

  child.jpg


  شركت ملي حفاري ايران داراي بخش هاي عملياتي گسترده شامل (عمليات ، اسيدكاري ، تعميرات و سيمانكاري ...) است. شركت، عمليات و برنامه هاي خود را با پيروي از قوانين حفاظت محيط زيست انجام مي دهد. علاوه بر اين شركت خود را موظف به وضع ملزومات زيست محيطي و توسعه و پياده سازي آنها جهت حفاظت از محيط زيست و بهداشت كاركنان شركت، پيمانكاران وكارفرمايان مي داند.
  شركت موظف به پياده سازي و بهبود مستمر در سيستم مديريت زيست محيطي (EMS) جهت حصول اطمينان از لحاظ شدن جنبه هاي زيست محيطي و اثرات آنها در عمليات و خدمات حفاري مي باشد . اهدافي كه در طي عمليات حفاري و خدمات جانبي مد نظر قرار مي گيرد شامل :
  • شناسايي كليه جنبه ها و اثرات زيست محيطي مرتبط با عمليات حفاري و خدمات جانبي در دستگاههاي حفاري و كارگاههاي شركت و كاهش مستمر اثرات زيست محيطي
  • كاهش ميزان تخليه آلايندها و پسماندها در محيط و تلاش در جهت كاهش مستمر آنها
  • انتفال و ارسال پيامها و اطلاعات زيست محيطي به پيمانكاران و كارفرمايان
  • بر نامه هاي آموزشي براي كاركنان به منظور تفهيم برنامه هاي زيست محيطي شركت بمنظور مشاركت فعال آنها در اجراي برنامه هاي زيست محيطي شركت
  • آگاه نمودن افسران ايمني، مديران، ناظران و كاركنان از الزامات كاربردي حفاظت از محيط زيست و پا سخگو بودن آنها در قبال الزامات
  هر يك از مديران شركت مسئول پيگيري و حصول اطمينان از دنبال نمودن اين خط مشي در شركت مي باشند . هر مدير بايد در بخش مربوط به خود باموضوعات زيست محيطي آشنا بوده و آنها را به اطلاع كاركنان برساند .
  شركت ملي حفاري ايران در راستاي حفظ محيط زيست و گام برداشتن در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و رعايت الزامات و قوانين زيست محيطي اقداماتي را بشرح ذيل در دست اقدام دارد:
  • استقرار و پياده سازي استاندارد (2004) ISO 14001
  • عضويت در كميته تخصصي محيط زيست شركت ملي نفت ايران
  • انجام بازرسي هاي زيست محيطي دوره اي و اتفاقي از دستگاه هاي حفاري و تهيه گزارش
  • برگزاري دوره هاي آموزشي درجهت ارتقاء دانش و فرهنگ زيست محيطي كاركنان
  • ارائه مقالات و چاپ در نشريات و مجلات معتبر داخلي
  • شركت در كنفرانس ها و سمينارهاي زيست محيطي
  • تهيه راهنماي جامع مديريت پسماندها  (Waste management)
  • همكاري در مرحله مطالعاتي پروژه انتقال كارگاهها و تاسيسات عملياتي شركت از موقعيت فعلي به خارج از شهر
  • همكاري در پروژه جمع آوري و تصفيه پساب كارگاههاي عملياتي شركت در ناحيه صنعتي كارون
  • اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه منابع طبيعي و محيط زيست
  • پروژه تغيير و اصلاح ساختمان محوطه چاههاي نفت و گاز بمنظور كاهش و كنترل ريخت و پاش مواد نفتي و شيميايي در محيط
  • تهيه پوستر و بروشور، تراكت با موضوع محيط زيست

  گروه دورانV5.5.0.0